Εφαρμογή ανάκτησης κωδικών

Ανάκτηση κωδικού για σπουδαστές

Αν δεν γνωρίζετε το username σας, ανατρέξτε στη σελίδα http://students.teipir.gr

Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα στοιχεία σας, θα εξυπηρετηθείτε από τη Γραμματεία του τμήματός σας ή από το Διαδικτυακό Κέντρο.

Ανάκτηση κωδικού για Προσωπικό/Καθηγητές

Μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα σε περίπτωση που στο σύστημα υπάρχει καταχωρημένο δευτερεύον e-mail ή κινητό τηλέφωνο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Διαδικτυακό Κέντρο.


Username:


Εισάγετε τις λέξης της εικόνας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε επόμενο